ผู้บริหารโรงเรียน
     พระสุธีธรรมานุวัตร 
     ประธานกรรมการฯ
           พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์
    ผู้จัดการโรงเรียน
  พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
         ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูดีในดวงใจ
พระมหาศรัญยู ปิยวณฺโณ
พระมหาสรายุทธ เสฎฐปุตฺโต
พระมหาบัญชา คเวสโก
พระมหาวิสาสุข จอมพงษ์ ป.
นางสาวพรพรรณ นุชศิริ
นางสาวรัตนพันธุ์ ขำดี
นางสาวนฤมล ศรีอำพัน
นางสาวจันทิมา รักคง
ดูผลโหวด

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/08/2013
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 16323
Page Views 20108
ผู้ดูแลเว็บไชต์
   นางสาวจันทิมา รักคง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเรียน
อีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจในทางธรรมเมื่อบุตรหลานของท่านเรียนจบประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วยังไม่มีโอกาสศึกษาต่อที่อื่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง รับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๔ ปี บรรพชาเพื่อศึกษาต่อธรรมบาลีและส่งเรียนต่อ ตรี โท เอก


ระเบียบการเรียนการสอน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง จึงวางระเบียบไว้เป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เมื่อสัญญาณกริ่งดังขึ้นแล้ว นักเรียนทุกรูปต้องเข้าห้องเรียนก่อนครูสอนภายใน ๑๐ นาที โดยนุ่งห่มรัดอกให้เรียบร้อย (ห้ามไปห่มในห้องเรียน)

๒. เมื่อครูสอนเข้าห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนลุกขึ้นยืนประณมมือ ถวายความเคารพครูผู้สอนโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อครูสอนบอกให้นั่ง จึงนั่งลงพร้อมกันด้วยความเรียบร้อย

๓. ในขณะกำลังเรียนอยู่ หากมีความจำเป็นจะต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

๔. เมื่อครูสอนบอกให้พักหรือเลิกการเรียน ให้ลุกขึ้นประณมมือกล่าวถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

๕. การถามปัญหาข้อสงสัย หรือตอบคำถามของครูสอน ต้องลุกขึ้นยืนประณมมือถามหรือตอบ

๖. เมื่อมีกิจจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ตามปกติ ต้องยื่นใบลาต่อครูผู้สอน โดยลงชื่อในใบลาด้วยตนเอง จะให้คนอื่นลงชื่อแทนไม่ได้ และมีลายเซ็นของพระอาจารย์ฝ่ายปกครองกำกับรับรองในใบลาทุกครั้ง (ใบลาให้ใช้แบบที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น)

๗. นักเรียนที่ไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าขาดการเรียน ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง จะยื่นใบลาในวันถัดไปก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้

๘. ห้ามเปลือยกายในห้องเรียน หรือนั่งยกเท้าพาดบนโต๊ะ/เก้าอี้ นั่งโต๊ะครู และนั่งเก้าอี้โยกไป ส่ายมา

๙. ห้ามพูดคุยกันเสียงดังจนรบกวนนักเรียนรูปอื่น หรือแสดงภาวะไม่สมควรภายในห้องเรียน ให้สำรวมอินทรีย์ อย่าให้เสียมารยาทของสมณะ และของนักเรียน

๑๐. ห้ามขีดเขียนกระดาน โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง เสาห้องเรียน หรือทำความเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่ห้องเรียนและให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด โดยตั้งวาระผลัดเปลี่ยนกันทำเป็นประจำทุกวัน

๑๑. นักเรียนทุกรูปจะต้องท่องจำแบบได้อย่างแม่นยำคล่องปากส่งครูประจำชั้น ตามที่ครูสอนกำหนดและสั่งให้ท่อง

๑๒. สำหรับหนังสือที่ยืมเรียน รักษาอย่าทำให้สกปรก ฉีกขาด สูญหาย หากเสียหาย ต้องหามาคืนตามเดิม

๑๓. นักเรียนผู้ที่จบนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป จะต้องช่วยงานของสำนักอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ทางคณะผู้บริหารกำหนดให้รับผิดชอบ และจะได้รับถวายนิตยภัตตามสมควร

๑๔. นักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดไปศึกษาต่อที่สำนักอื่น จะต้องสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารเท่านั้น จึงอนุญาตให้ไปได้

๑๕. นักเรียนผู้ที่มีมารยาทเรียบร้อย ขยันในการเรียน และทำกิจวัตร ทางโรงเรียนฯจะพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑๖. นักเรียนทุกรูปจะต้องแสดงความเคารพต่อครู/อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในโรงเรียน ให้ถือว่าทุกท่านเป็นครู/อาจารย์ของตน จักต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของครู/อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีความเมตตาตั้งใจและหวังดีต่อนักเรียนในทุกสถานการณ์

บทกำหนดโทษ

๑. นักเรียนรูปใดขาดการเรียนโดยพละการ ไม่มีเหตุเหมาะสม ต้องถูกพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์

๒. นักเรียนรูปใดขาดเรียนติดต่อกันเกินตามที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่ทราบสาเหตุ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในปีนั้นๆ

๓. นักเรียนรูปใด ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของผู้จัดการ/คณะผู้บริหาร/ครูอาจารย์ จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนในครั้งแรก และจะต้องถูกให้ออกวัดไปในครั้งที่ ๒

๔. พระภิกษุ -สามเณรนักเรียนรูปใด ไม่ลงทำวัตรเช้า-เย็น ไม่ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรม เกินกว่าที่โรงเรียนกำหนดวันที่ขาด ต้องถูกลงทัณฑกรรม และที่สุดจนให้ออกจากวัดไป

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่หมู่คณะ แก่พระศาสนา ขอจงปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ลงนาม

(พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง

 

 

 

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร เพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ทำพิธีเปิดการเรียนการสอนในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี

๒. พระภิกษุสามเณรที่ต้องการเข้าพักภายในวัดสองพี่น้อง ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย โดยมีใบรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่เดิมมาแสดง ส่วนที่เป็นสามเณร ให้ติดต่อกับอาจารย์ใหญ่หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน โดยจะต้องมีใบรับรองจากเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่ หรือผู้ปกครองจะต้องนำมาฝากด้วยตนเอง

๓. นักเรียนต้องศึกษาในแผนกสามัญ ต้องเรียนแผนกบาลีและนักธรรมควบคู่กันไปด้วย จนกว่าจะจบนักธรรมชั้นเอก (ไม่อนุญาตให้เรียนเฉพาะอย่างเดียว)

๔. ก่อนถึงวันทำพิธีเปิดการเรียนประมาณ ๑ เดือน ผู้ที่เรียนนักธรรมหรือบาลีทุกชั้น จะต้องท่องแบบให้ได้อย่างน้อย ๑ เล่ม

๕. นักเรียนที่เข้าอยู่สังกัดวัดสองพี่น้อง ต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัดโดยมีกิจวัตร ดังนี้.-

๑. ออกบิณฑบาตร่วมกัน ในเวลาเช้าเมื่อได้อรุณ

๒. ฉันภัตตาหารเช้า-เพลพร้อมกัน ที่โรงฉันศาลาการเปรียญ

๓. ทำวัตรเช้า-เย็น ที่ศาลาการเปรียญ เวลา ๐๔.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.

๔. ศึกษาพระปริยัติธรรมเข้าเรียนในห้องเรียน ภาคเช้า ๐๘.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น.

๖. วันพระและวันสำคัญทางศาสนา พระภิกษุ-สามเณรต้องขึ้นศาลาการเปรียญ เพื่อร่วมประกอบพิธีพระภิกษุ ลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์ สามเณร ร่วมกันสมาทานศีล ๑๐

๗. กรณีผู้ที่ต้องการส่งบุตรหลานที่ยังไม่ได้บวช เข้ามาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อขอบวชได้ที่วัด โดยทางวัดจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทันที

๘. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง มีสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษา และรับอนุเคราะห์สวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ตามสมควร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับสมณสารูป สามารถเบิกใช้ได้จากเจ้าหน้าที่คลังสงฆ์ของทางวัด

๙. ในการศึกษาพระปริยัติธรรม นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าประกันหนังสือเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด และจะคืนเงินให้เมื่อจบภาคเรียน ส่วนอุปกรณ์การเรียนอย่างอื่น ทางโรงเรียนจะจัดหาให้ตามสมควร

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2556,09:45   อ่าน 245 ครั้ง